صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهارائه خدمات مشاوره در انجام مطالعات پایه و ‌‌FEED و تهیه اسناد مناقصه پیمانکار ‌‌EPCF طرح ملی دیسپچینگ نفت و‌ گاز

ارائه خدمات مشاوره در انجام مطالعات پایه و ‌‌FEED و تهیه اسناد مناقصه پیمانکار ‌‌EPCF طرح ملی دیسپچینگ نفت و‌ گاز

ارائه خدمات مشاوره در انجام مطالعات پایه و ‌‌FEED و تهیه اسناد مناقصه پیمانکار ‌‌EPCF طرح ملی دیسپچینگ نفت و‌ گاز

کارفرما
شرکت مهندسی و توسعه نفت
محل اجرا
تهران و شش شرکت تابعه وزارت نفت

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC