صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهافزایش ظرفیت تزریق گاز به میدان نفتی سلمان

افزایش ظرفیت تزریق گاز به میدان نفتی سلمان

افزایش ظرفیت تزریق گاز به میدان نفتی سلمان

کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا
سكوی نفتی سلمان

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • مهندسی مفهومی