صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافته‌انجام مطالعات مهندسی و تهیه بسته مهندسی ‌‌PC برای سیستم‌های تزریق مواد شیمیایی در‌ كارخانه‌های گاز و گاز‌مایع

‌انجام مطالعات مهندسی و تهیه بسته مهندسی ‌‌PC برای سیستم‌های تزریق مواد شیمیایی در‌ كارخانه‌های گاز و گاز‌مایع

‌انجام مطالعات مهندسی و تهیه بسته مهندسی ‌‌PC برای سیستم‌های تزریق مواد شیمیایی در‌ كارخانه‌های گاز و گاز‌مایع 9000 و 1000 و 1200 و 1300

کارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
كارخانجات NGL و 9000 و 10000 و 1200 و 1300

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC