صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهبررسی مشكلات فرآیندی كارخانجات چهارگانه خارگ و سكوی ابوذر و ایمنی جزیره لاوان

بررسی مشكلات فرآیندی كارخانجات چهارگانه خارگ و سكوی ابوذر و ایمنی جزیره لاوان

بررسی مشكلات فرآیندی كارخانجات چهارگانه خارگ و سكوی ابوذر و ایمنی جزیره لاوان

کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا
جزیره خارگ، سكوی ابوذر و جزیره لاوان

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • ساخت