صفحه اصلیپروژه‌هاEPCتقویت فشار گاز نورآباد

تقویت فشار گاز نورآباد

احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد از خط دهم سراسری گاز بصورت EPC

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به منظور ازدیاد ظرفیت خط لوله دهم سراسري گاز نسبت به احداث ایستگاه تقویت فشار به ظرفیت تقریبی 90 میلیون مترمکعب در روز در استان هاي فارس، چهارمحال و بختیاري و اصفهان اقدام نموده تا ایستگاه را به خط لوله دهم سراسري گاز اتصال دهد.

محل احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد در کیلو متر 295 از خط لوله دهم در استان فارس شهرستان نورآباد می باشد.

پیمانکار
مشاركت شركت طرح و بازرسي و شركت مهندسي هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

خدمات موضوع قرارداد: