صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهخدمات تعمیرات اساسی مکانیک و راهبری کارگاه مرکزی

خدمات تعمیرات اساسی مکانیک و راهبری کارگاه مرکزی

خدمات تعمیرات اساسی مکانیک و راهبری کارگاه مرکزی

کارفرما
‌شرکت پالایش گاز ایلام
محل اجرا
ایلام

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • خرید
  • ساخت
  • نصب
  • راه اندازی وتحویل