صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهخدمات مدیریت، مهندسی کارگاهی و نظارت بر پروژه‌های ناحیه گچساران به روش MC

خدمات مدیریت، مهندسی کارگاهی و نظارت بر پروژه‌های ناحیه گچساران به روش MC

خدمات مدیریت، مهندسی کارگاهی و نظارت بر پروژه‌های ناحیه گچساران به روش MC

کارفرما
شرکت مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • نظارت کارگاهی
  • خرید