صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهخدمات مشاوره جهت تعمیر و ترمیم و بهسازی كوره‌های نفتای كارخانجات گاز و گاز‌مایع ‌‌900 و‌ 1000

خدمات مشاوره جهت تعمیر و ترمیم و بهسازی كوره‌های نفتای كارخانجات گاز و گاز‌مایع ‌‌900 و‌ 1000

خدمات مشاوره جهت تعمیر و ترمیم و بهسازی كوره‌های نفتای كارخانجات گاز و گاز‌مایع ‌‌900 و‌ 1000

کارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (توربین جنوب)
محل اجرا
كارخانجات NGL ؛ 9000 و 10000

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC
  • مهندسی تفصیلی