صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهخدمات مشاور در زمینه پایه سیستم‌های تکمیل اعلان‌ و اطفای حریق پتروشیمی جم

خدمات مشاور در زمینه پایه سیستم‌های تکمیل اعلان‌ و اطفای حریق پتروشیمی جم

خدمات مشاور در زمینه پایه سیستم‌های تکمیل اعلان‌ و اطفای حریق پتروشیمی جم

کارفرما
شرکت پتروشیمی جم
محل اجرا
عسلویه

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC