صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهطراحی، تهیه و ساخت دو دستگاه جداكننده سه‌فازی پر‌بازده برای سكوی نصر به صورت EP

طراحی، تهیه و ساخت دو دستگاه جداكننده سه‌فازی پر‌بازده برای سكوی نصر به صورت EP

طراحی، تهیه و ساخت دو دستگاه جداكننده سه‌فازی پر‌بازده برای سكوی نصر به صورت EP

کارفرما
شركت نفت فلات قاره ایران (دریا ساحل)
محل اجرا
سكوی نصر

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • خرید
  • ساخت