صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهمطالعه چگونگی جمع‌آوری گازهای اسیدی تولیدی کارخانه گاز و گاز‌مایع ‌1700 واحد بهره برداری بیع متقابل

مطالعه چگونگی جمع‌آوری گازهای اسیدی تولیدی کارخانه گاز و گاز‌مایع ‌1700 واحد بهره برداری بیع متقابل

مطالعه چگونگی جمع‌آوری گازهای اسیدی تولیدی کارخانه گاز و گاز‌مایع ‌1700 واحد بهره برداری بیع متقابل

کارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • مهندسی پایه
  • تهیه مدارک EPC