صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهمطالعه چگونگی كاهش مؤلفه هیدروژن سولفوره نفت تولیدی و اثرات آن

مطالعه چگونگی كاهش مؤلفه هیدروژن سولفوره نفت تولیدی و اثرات آن

مطالعه چگونگی كاهش مؤلفه هیدروژن سولفوره نفت تولیدی و اثرات آن

کارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
مناطق پنجگانه شركت مناطق نفتخیز جنوب

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی