صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه بهینه سازی سیستم‌های پساب صنعتی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به روش‌ EPC

پروژه بهینه سازی سیستم‌های پساب صنعتی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به روش‌ EPC

پروژه بهینه سازی سیستم‌های پساب صنعتی منطقه خارگ، لاوان و سیری و بهرگان به روش‌ EPC

کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا
جزایر خارگ، لاوان، سیری، بهرگان و سكوهای مربوطه

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • خرید
  • ساخت