صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه میدان نفتی هندیجان شمالی EPC

پروژه میدان نفتی هندیجان شمالی EPC

پروژه تولید زود هنگام از میدان نفتی هندیجان شمالی (‌HD6خشکی)‌ به روش‌ EPC

کارفرمای اصلی
شركت نفت فلات قاره ایران
پیمانکار
شرکت سمندیس
محل اجرا
منطقه نفتی هندیجان

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی پایه
  • مهندسی مفهومی
  • خرید
  • ساخت