صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه نگهداشت و افزایش تولید بسته رامشیر

پروژه نگهداشت و افزایش تولید بسته رامشیر

پروژه نگهداشت و افزایش تولید بسته رامشیر /‌ احداث مجموعه بهره‌برداری، تقویت فشار گاز و نمكزدایی به همراه خط لوله نفت و گاز جهت انتقال نفت و گاز رامشیر

کارفرما
شرکتمهندسی و ساختمان صنایعنفت(OIEC) / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی
  • خرید