صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهپروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری /‌ جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه منصوری

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری /‌ جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه منصوری

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری /‌ جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه منصوری

کارفرما
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID) / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • نظارت عالیه
  • نظارت کارگاهی