میدان بینک

فعالیت‌های EPCC سطح‌الارض و ابنیه تحت‌الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک را به شرکت توسعه پترو ایران (پیمانکار عمومی) واگذار کرده و شرکت پترو ایران، انجام EPCC بخش سطح الارضی و ابنیه تحت الارضی طرح را به مشارکت «هیر گان انرژی – طرح و بازرسی» محول نموده است.

خدمات موضوع قرارداد:

  • افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به میزان 15 م ف م ر.
  • اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن
  • احداث 5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ
  • ساخت موقعيت و جاده دسترسی چاه، تاسیسات سرچاهی 6 حلقه چاه جدیدالاحداث و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه موجود
  • احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای به مجموعه بوستر-کلاستر بینک
  • توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک

میزان پیشرفت پروژه

20%
پیمانکار سطح الارض
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
پیمانکار اصلی
شرکت توسعه پترو ایران
کارفرمای اصلی
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب