صفحه اصلیپروژه‌هاEPCMپروژه LAB/LABSA/FATTY‌ ALCOHOL

پروژه LAB/LABSA/FATTY‌ ALCOHOL

پروژه LAB/LABSA/FATTY‌ ALCOHOL

شركت پتروپالایش اكسیر ایرانیان که یكی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ پتروپالایش اصفهان میباشد که در مسیر تحقق اهداف هلدینگ و تبدیل شدن به پتروپالایش برتر در افق 1405اقدام به احداث و بهرهبرداری از واحدهای LAB/ LABSAو محصولات زنجیره پایین دست مینماید. بدین منظورتکمیل طراحی پایه، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، خرید تجهیزات و کالای پروژه، ساختمان و نصب و پیش راهاندازی و راهاندازی یک واحد جدید LABبه ظرفیت 100.000تن در سال بر مبنای فنآوری شرکت UOPو یک واحد LABSA با استفاده از خوراک LABبر اساس تکنولوژی شرکت BALLESTRA Groupبه شرکت هیرگان انرژی واگذار نموده است.

پیمانکار EPCM
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما
شرکت پتروپالایش اکسیر ایرانیان
کارفرمای اصلی
هلدینگ پتروپالایش اصفهان

میزان پیشرفت پروژه

20%

خدمات موضوع قرارداد:

  • صفحه گذاری مدارک مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • مهندسی خرید و ساخت
  • مدیریت تامین کالا و تجهیزات
  • مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه
  • نظارت بر راه اندازی و تحویل پروژه به کافرما